Blog
ติดตาม Wealth Creation

1. แต่งตัวดี ให้เกียรติทั้งคนและสถานที่

2. ตรงเวลา

3. รักษาคำพูด

4. เคารพความคิดและการตัดสินใจของผู้อื่น

5. เอาใจใส่คนอื่นด้วยการรับฟัง

6. มีหางเสียง ,พูด "ขอบคุณ" ทุกครั้ง

7. ยิ้มบ่อย

8. ไม่หยิบมือถือขึ้นมาระหว่างการสนทนา

9. แสดงความจริงใจต่อกันด้วยคำพูดและท่าทาง

10. เชื่อใจอีกฝ่ายโดยไม่ตั้งข้อสังเกตลบๆ (หากไม่มีอะไรผิดปกติ)

11. รักษาดูแลสุขลักษณะหรือภาพลักษณ์ของตัวเอง

12. พูดช้าและชัด สบตาผู้ฟัง(ผู้พูด)เสมอ

13. ไม่แสดงความไม่พอใจส่วนตัว ไม่ว่าจะมาจากเรื่องอะไรก็ตาม

14. มีมารยาทในที่สาธารณะ โดยเฉพาะคุณผู้ชาย

15. มีไหวพริบ ฟังมาก พูดน้อยแต่ทันคน15 พฤติกรรมง่ายๆ ในการสร้างความประทับใจ

Pitiphong Roongruengvuthikul
Admin
By