Blog
ติดตาม Wealth Creation

ทักษะ 1 : EQ (ความฉลาดทางอารมณ์)

EQ คือ ความสามารถในการตระหนักรู้ถึงความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น ซึ่งเราสามารถใช้ในการสร้างแรงจูงใจตนเองเพื่อบริหารจัดการอารมณ์ต่างๆ ได้ครับ และก็มีงานวิจัยกล่าวว่า ผู้ที่มี IQ หรือ ความเฉลียวฉลาดทางสติปัญญาสูง แต่มี EQ ที่น้อย อาจจะไม่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจหรืองานทางด้านบริหาร อีกทั้งหากเราสามารถควบคุม EQ และ IQ ไปพร้อมๆ กันจะช่วยให้เราทั้งเก่งและมีความสุข โดยไม่ต้องเครียดอีกด้วยนะครับ

 

ทักษะ 2 : การจัดการเวลา

หนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำงานคือการจัดการเวลาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และต้องรู้จักลำดับความสำคัญของงานว่างานใดมาก่อน งานใดมาหลัง และที่สำคัญคือ work-life balance คือบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว ไม่ใช้เวลากับการทำงานมากไปจนขาดเวลาความเป็นส่วนตัว และไม่เอาเวลางานมาใช้ในเรื่องส่วนตัวจนเสียงานนะครับ

 

ทักษะ 3 : การฟัง

ในการพูดคุยสนทนาสื่อสาร “ทักษะการฟัง” จึงเป็นทักษะสำคัญในการพูดคุยหรือประชุมกัน หากลองนึกภาพว่าในที่ประชุมมีแต่ผู้พูด ไม่มีผู้ฟัง การประชุมนั้นก็ไม่มีความหมาย อีกทั้งการฟังที่ดีจะนำมาซึ่งความสำเร็จในชีวิต เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญในการเข้าสังคม อีกทั้งการเป็นผู้ฟังที่ดีจะช่วยให้เราฝึกการใช้ความคิด การจับประเด็นอีกด้วยครับ

 

ทักษะ 4 : การช่วยเหลือผู้อื่น

เมื่อต้องทำงานเป็นทีมหรือทำงานร่วมกับผู้อื่น ย่อมเกิดปัญหาและอุปสรรคได้ตลอดเวลา หรือบางครั้งแต่ละคนในทีมมีความสามารถไม่เหมือนกัน ทำให้งานบางอย่างเกิดการติดขัดได้ สิ่งที่ควรทำเมื่อต้องทำงานร่วมกันคือ “การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน” อันเป็นทักษะสำคัญที่สุดที่ทุกคนพึงจะมี

 

ทักษะ 5 : คิดบวก

การคิดบวกคือการให้กำลังใจตัวเองในอีกทางหนึ่ง เชื่อว่าทุกคนก็ต้องเหนื่อยและเครียดกับการทำงานมาบ้าง แม้ในโลกนี้จะไม่มีอะไรแย่ไปทั้งหมด และไม่มีอะไรดีไปทั้งหมด แต่คนที่เขาประสบความสำเร็จเขาจะมีวิธีจัดการกับความคิดของตัวเอง คือไม่จมกับเรื่องแย่ๆ นานเกินไป แต่คิดในแง่ดีและลุกขึ้นมาแก้ไขให้มันดียิ่งขึ้น

credit : TerraBKK.com - http://terrabkk.com/?p=118317

---------------------------
แบ่งปันความมั่งคั่งอย่างมั่นคงโดย
Wealth Creation
www.wci.co.th/blog
www.facebook.com/wealthcreationpage

---------------------------
แบ่งปันความมั่งคั่งอย่างมั่นคงโดย
Wealth Creation
www.wci.co.th/blog
www.facebook.com/wealthcreationpage

Pitiphong Roongruengvuthikul
Admin
By