ABOUT  US
Wealth Creation International Co.,Ltd.

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2552 โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้สร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนของสังคมไทย
ผ่านการให้บริการคำปรึกษาด้านการเงิน และการลงทุนในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนใน กองทุนรวม ตราสารทุน ตราสารหนี้ อสังหาริมทรัพย์
การวางแผนภาษีส่วนบุคคล/องค์กร ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย ฯลฯ แก่บุคคลทั่วไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน
โดยสิ่งที่บริษัทคาดหวังสูงสุดในทุกๆครั้งที่เรามอบบริการคำปรึกษา และแผนการเงินสู่ลูกค้าทุกๆ ท่านนั้น
คือ ”Feel Better” กล่าวคือมีความรู้สึกที่ดีและสุขใจเพิ่มขึ้น จากการเห็นภาพ
และแผนการเงินของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม ตอบโจทย์ ความต้องการของชีวิตในเรื่องต่างๆ อันนำมาสู่
การ ”Do Better” ซึ่งทำให้ลูกค้าทุกท่านสามารถกลับไปไฟกัส
ดำเนินชีวิตทั้งเรื่องการงาน และครอบครัวได้อย่างมั้นใจอย่างมีนัยสำคัญ

HOW  WE  WORK
บริษัทฯ มีการทำงานอย่างมืออาชีพ ผ่านกระบวนการ
วางแผนการเงินอย่างระบบตามมาตรฐานสากล
โดยมีขั้นตอนดังนี้
Step 1: Define what you want to achieve.
ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดเป้าหมายที่เป็นความต้องการของลูกค้า
We will ask you what you want to achieve in the next few months, over several years and many years from now. This usually entails learning your values as well as personal and business goals to ensure that our recommendations consider them. 
นักวางแผนการเงินจะสอบถามถึงความคาดหวังของลูกค้าในอนาคต ทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่กำหนดเป้าหมายทั้งส่วนตัวและในทางธุรกิจ เพื่อใช้ในการจัดทำแผนการทางการเงินในลำดับต่อไป
Step 2: Work out where you are today.
ขั้นตอนที่ 2 เริ่มต้นจากปัจจุบัน
This involves gathering your financial data such as income, debts, financial commitments, etc. and working together to determine your current financial situation and ongoing needs. We will evaluate your current situation and discuss your concerns. 
นักวางแผนการเงินจะสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลทางการเงิน เช่น รายได้ ภาระหนี้สิน และพันธะทางการเงินอื่นๆ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาประมวญร่วมกันกับลูกค้าในการประเมินภาพรวมทางการเงินของลูกค้าและแผนการดำเนินการต่อไป
Step 3: Consideration and strategy development.
ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม
We will have general discussions about a broad range of strategies that may be suited to your unique goals and personal situation. Once we’ve agreed on the areas of advice required, we will proceed to prepare a personalized financial plan for you.
นักวางแผนการเงิน จะหารือถึงกลยุทธ์ต่างๆ ซึ่งเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์และเป้าหมายเฉพาะของลูกค้า หลังจากนั้นนักวางแผนการเงินจะตกลงร่วมกับลูกค้าถึงขอบเขตในการให้คำปรึกษาและการจัดทำแผนการทางการเงิน
Step 4: Creation and presentation of
your financial plan (as agreed by you).
ขั้นตอนที่ 4 ออกแบบและนำเสนอแผนการทางการเงิน (ตามที่ได้รับความเห็นชอบของลูกค้า)
We will create a personalized financial plan for you to achieve your specific goals. We will keep it as simple as possible so you can understand it and follow it. We will present and explain your plan to you, and we help you become confident and comfortable with the plan and financial solutions we recommend. Your financial plan needs to match your values and risk to lerance else you may not get the results and satisfaction you desire. We will then give you time to review your plan.
นักวางแผนการเงิน จะออกแบบแผนการทางการเงินโดยเฉพาะของลูกค้าเพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายของแต่ละบุคคล เรามุ่งที่จะให้แผนการทางการเงินมีความกระทัดรัดและง่ายแก่ลูกค้าในการทำความเข้าใจ เราจะอธิบายถึงแผนการทางการเงินดังกล่าวโดยระเอียด เพื่อให้ลูกค้าได้มีความมั่นใจและสบายใจกับแผนการทางการเงินและวิธีการปฎิบัติตามแผน โดยแผนการทางการเงินนี้จะสอดคล้องกับสถานะทางการเงินและความสามารถในการรับความเสี่ยงของลูกค้า
Step 5: Implementation and monitoring of your
financial plan.
ขั้นตอนที่ 5 การดำเนินงานตามแผนและการติดตามความคืบหน้าของแผนการเงินของลูกค้า
After you approve your plan, we will implement it with you and monitor your progress to achieve timely and optimum results. As circumstances change, we will modify your plan and adjust course when needed.
หลักจากที่ลูกค้าพอใจกับแผนการทางการเงินแล้ว เราจะดำเนินงานตามแผนร่วมกับลูกค้าและดูแลติดตามความคืบหน้าให้เป็นไปตามแผนการเงินดังกล่าว หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งอย่างใด เราจะแก้ไขปรับเปลี่ยนแผนการทางการเงินให้เหมาะสมตามสมควร
BLOG
WHAT  WE  DO
OFFICE
142 อาคาร ทู แปซิฟิค เพลส ชั้น 23
ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร 02-108-5200